Опис 10

Фонд
26
Опис
10
Дати
1894-1939
Кількість справ
1723
Анотація
Медичний факультет Розпорядження, циркуляри міністерства віросповідань і народної освіти, намісництва, ректорату з питань організації навчального процесу, роботи із студентами та викладачами; заборони читання лекцій на українській мові; правил зарахування на навчання. Інструкції для наукових, іноземних стипендіатів; про принципи і практику запровадження обмежень при зарахуванні студентами. Листування з міністерством віросповідань і народної освіти, ректоратом, науковими, судовими, ін. організаціями про організацію навчального процесу, роботу із студентами та викладачами; проходження студентами практики; проведення судово-медичних експертиз; вибори ректора і деканів, призначення професорів, габілітацію доцентів; врегулювання заробітної плати професорів; фінансування наукової і навчальної роботи; призначення студентам стипендій і допомоги; міжнародні наукові та навчальні зв’язки; участь у наукових міжнародних і внутрішніх наукових з’їздах і конгресах; фінансове забезпечення діяльності факультету. Фотографії клінік факультету; плани будівель університету. Каталоги успішності студентів; анатомічних препаратів анатомічного музею. Справи про надання особам прав приват-доцентів; здобуття особами наукових ступенів; закордонні наукові зв’язки; визнання закордонних дипломів. Звіти кафедр, клінік, деканату, ін. підрозділів факультету про проведену роботу; Державного стоматологічного інституту у Варшаві; переліки наукових робіт професорів факультету. Статистичні відомості про роботу факультету; кількість студентів; складання докторських іспитів і присвоєння наукового ступеня доктора наук тощо. Заяви, клопотання студентів, ін. осіб про звільнення від плати за навчання, зарахування на навчання; присвоєння ступеня магістра і доктора наук; з ін. питань. Протоколи засідань ради професорів; екзаменаційних комісій з приймання випускних (магістерських) іспитів студентів; Головної державної ради охорони здоров’я та її секцій. Рішення сенату, ректора університету про призначення осіб на посади професорсько-викладацького, молодшого науково-технічного та ін. персоналу. Фінансово-господарські плани клінік; інститутів факультету. Тимчасові свідоцтва про складання випускних (магістерських) іспитів студентами; свідоцтва осіб про складання магістерських іспитів. Анкети, каталоги студентів; облікові картки студентів-стипендіатів. Списки студентів; студентів-стипендіатів; випускників; професорсько-викладацького складу, асистентів і демонстраторів; лікарів тощо. Екзаменаційні листи; свідоцтва про складання випускних іспитів студентами. Журнал реєстрації вхідних і вихідних документів.