Опис 7

Фонд
26
Опис
7
Дати
1842-1939
Кількість справ
2480
Анотація
Розпорядження, циркуляри міністерства віросповідань і освіти, Галицького крайового губернаторства, університетського сенату про реагування на участь студентів у революції 1848 р.; організацію навчального процесу, роботу із студентами та викладачами; правила зарахування на навчання. Статути Львівського університету; франко-польської університетської унії. Інструкції про порядок виборів ректора, проректора; для викладачів факультету. Листування з міністерством віросповідань і освіти, Галицьким крайовим губернаторством, ректоратом, науковими ін. організаціями про організацію навчального процесу, роботу із студентами та викладачами; втрати і пошкодження, завдані пожежею в університеті; відновлення документів, кабінетів, лабораторій, бібліотеки, астрономічної обсерваторії, обладнання тощо; вибори ректора і деканів; призначення професорів; габілітацію доцентів; врегулювання заробітної плати професорів; фінансування наукової і навчальної роботи; призначення студентам стипендій і допомоги; фінансове забезпечення діяльності факультету; громадсько-політичну діяльність студентів та їх об’єднань; створення і діяльність журналу «Квартальник гісторични» у Львові. Справи про надання особам прав приват-доцентів; здобуття особами наукових ступенів; створення нового ботанічного саду на Цетнарівці у Львові. Навчальні плани; програми лекцій для студентів. Каталоги успішності студентів. Звіти кафедр, деканату, інститутів кристалографії, філософії і антропології, ін. підрозділів факультету про проведену роботу; переліки наукових робіт професорів факультету. Листи кореспондентів до редакції журналу «Квартальник гісторични». Матеріали засідань ІІІ з’їзду польських істориків та його секцій; ІІ з’їзду Союзу історичних гуртків; ін. наукових з’їздів і конференцій. Статистичні відомості про роботу факультету; кількість студентів; складання докторських іспитів і присвоєння наукового ступеня доктора наук тощо. Заяви, клопотання студентів, ін. осіб про звільнення від плати за навчання; зарахування на навчання; присвоєння ступеня магістра і доктора наук, з ін. питань. Протоколи засідань ради професорів; екзаменаційних комісій з приймання випускних (магістерських) іспитів у студентів. Тимчасові свідоцтва про складання випускних (магістерських) іспитів студентами; свідоцтва про закінчення курсу навчання. Анкети студентів; облікові картки студентів-стипендіатів. Списки студентів; студентів-стипендіатів; випускників; студентів-українців, притягнутих до різних видів відповідальності за політичні виступи; професорсько-викладацького складу; членів правління журналу «Квартальник гісторични» тощо. Алфавітні покажчики вхідних і вихідних документів. Касова книга студентського історичного гуртка. Журнали реєстрації вхідних документів.